USŁUGI ŚWIADCZONE W ŻŁOBKACH "NA GÓRKACH" SĄ ODPŁATNE I OBEJMUJĄ:

  • OPŁATA ADMINISTRACYJNA w kwocie 500 zł płatne jednorazowo. Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana przelewem na konto żłobka do 7 dni od podpisania umowy.
  • CZESNE DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW wynosi miesięcznie 1300 zł. Z dotacji miejskiej pokrywane jest dodatkowo 350 zł.  (łączny koszt to 1650 zł)                       
  • CZESNE DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA TERENEM GMINY MIEJSKIEJ TCZEW wynosi miesięcznie 1650 zł, ponieważ dotacja miejska udzielana jest tylko na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
  • STAWKA ŻYWIENIOWA naliczana jest za każdy miesiąc z góry w kwocie 14,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku w danym miesiącu.  W sytuacji nieobecności dziecka w Żłobku, pod warunkiem, że nieobecność będzie zgłoszona do godziny 19.00 poprzedniego dnia, nastąpi zwrot dziennej stawki żywieniowej w kwocie 8 zł za każdy dzień. Rozliczanie opłaty za wyżywienie następuje na początku następnego miesiąca. 
  • KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE - Cena konsultacji wynosi 150 zł/1h. Dla Rodziców dzieci uczęszczających do placówek "Na Górkach" odpłatność wynosi 120 zł/1h.

*Jeżeli jednocześnie uczęszcza do Żłobka więcej niż jedno dziecko, na  kolejne dziecko przyznaje się 100 zł zniżki opłaty stałej (czesne) w żłobku i 50 zł zniżki opłaty stałej w przedszkolu.


  • Czesne nie podlega odpisom oraz zwrotom w przypadku nieobecności dziecka w placówce lub rezygnacji przez Rodzica z usług świadczonych przez Niepubliczny Żłobek „Na Górkach”. 
  • Opłaty  płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
  • Opłatę wpisową należy wpłacić w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
  • Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data wpływu kwoty czesnego na rachunek bankowy Żłobka:

ZJEDNOCZONY BANK SPÓŁDZIELCZY

67 8351 0003 2010 0000 2754 0001