USŁUGI ŚWIADCZONE W ŻŁOBKACH "NA GÓRKACH" SĄ ODPŁATNE I OBEJMUJĄ:

  • WPISOWE w kwocie 500 zł płatne jednorazowo (300 zł za każde kolejne dziecko). Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana przelewem na konto żłobka do 7 dni od podpisania umowy.
  • CZESNE DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW wynosi miesięcznie 900 zł. Z dotacji miejskiej pokrywane jest dodatkowo 350 zł.  (łączny koszt to 1250ł)                        Od września 2021 roku czesne wynosić będzie 950 zł.
  • CZESNE DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA TERENEM GMINY MIEJSKIEJ TCZEW wynosi miesięcznie 1250 zł, ponieważ dotacja miejska udzielana jest tylko na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Tczew. Od września 2021 roku czesne wynosić będzie 1300 zł.
  • STAWKA ŻYWIENIOWA naliczana jest za każdy miesiąc z góry w kwocie 11 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku w danym miesiącu.  W sytuacji nieobecności dziecka w Żłobku, pod warunkiem, że nieobecność będzie zgłoszona do godziny 9.00 danego dnia, nastąpi zwrot dziennej stawki żywieniowej w kwocie 7 zł za każdy dzień. Rozliczanie opłaty za wyżywienie następuje na początku następnego miesiąca.

*Jeżeli jednocześnie uczęszcza do Żłobka więcej niż jedno dziecko, na każde kolejne dziecko przyznaje się 100 zł zniżki opłaty stałej (czesne).


  • Czesne nie podlega odpisom oraz zwrotom w przypadku nieobecności dziecka w placówce lub rezygnacji przez Rodzica z usług świadczonych przez Niepubliczny Żłobek „Na Górkach”. 
  • Opłaty  płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
  • Opłatę wpisową należy wpłacić w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
  • Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data wpływu kwoty czesnego na rachunek bankowy Żłobka:

PKO Bank Polski SA 12 1020 1909 0000 3102 0199 0282