USŁUGI ŚWIADCZONE W PRZEDSZKOLU "NA GÓRKACH" SĄ ODPŁATNE I OBEJMUJĄ:

PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO PRZEDSZKOLA "NA GÓRKACH" MAJĄ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO ŻŁOBKA "NA GÓRKACH".
  • OPŁATA ADMINISTRACYJNA w kwocie 300 zł płatne jednorazowo. Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana przelewem na konto przedszkola do 7 dni od podpisania umowy.
  • CZESNE  wynosi miesięcznie 570 zł.                                 
  • WYPRAWKA wynosi 350 zł i jest płatna jeden raz w roku szkolnym (przybory plastyczne, książki, karty pracy, ubezpieczenie).
  • STAWKA ŻYWIENIOWA  naliczana jest za każdy miesiąc z góry w kwocie 14,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka w placówce w danym miesiącu. W sytuacji nieobecności dziecka w placówce, pod warunkiem, że nieobecność będzie zgłoszona do godziny 19.00 poprzedniego dnia, nastąpi zwrot dziennej stawki żywieniowej w kwocie 8 zł za każdy dzień. Rozliczanie opłaty za wyżywienie następuje na początku następnego miesiąca.
  • KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE - Cena konsultacji wynosi 150 zł/1h. Dla Rodziców dzieci uczęszczających do placówek "Na Górkach" odpłatność wynosi 120 zł/1h.

*Jeżeli jednocześnie uczęszcza do placówek "Na Górkach" więcej niż jedno dziecko, na każde dziecko przyznaje się 100 zł zniżki opłaty stałej w żłobku i 50 zł zniżki opłaty stałej w przedszkolu.

  • Czesne nie podlega odpisom oraz zwrotom w przypadku nieobecności dziecka w placówce lub rezygnacji przez Rodzica z usług świadczonych przez Niepubliczne Przedszkole „Na Górkach”. 
  • Opłaty  płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
  • Opłatę wpisową należy wpłacić w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
  • Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data wpływu kwoty czesnego na rachunek bankowy Przedszkola: 

ZJEDNOCZONY BANK SPÓŁDZIELCZY

67 8351 0003 2010 0000 2754 0001