USŁUGI ŚWIADCZONE W PRZEDSZKOLU "NA GÓRKACH" SĄ ODPŁATNE I OBEJMUJĄ:

  • WPISOWE w kwocie 300 zł płatne jednorazowo. Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana przelewem na konto przedszkola do 7 dni od podpisania umowy.
  • CZESNE  wynosi miesięcznie 450 zł.                                 
  • WYPRAWKA wynosi 300 zł i jest płatna jeden raz w roku szkolnym (przybory plastyczne, książki, karty pracy, ubezpieczenie).
  • STAWKA ŻYWIENIOWA naliczana jest za każdy miesiąc z góry w kwocie 11 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu. W sytuacji nieobecności dziecka w placówce, dzienna stawka żywieniowa nie będzie naliczana, pod warunkiem, że nieobecność będzie zgłoszona do godziny 9.00 danego dnia. Rozliczanie opłaty za wyżywienie następuje na początku następnego miesiąca. 

*Jeżeli jednocześnie uczęszcza do placówek "Na Górkach" więcej niż jedno dziecko, na każde kolejne dziecko przyznaje się 10% zniżki opłaty stałej (czesne).


  • Czesne nie podlega odpisom oraz zwrotom w przypadku nieobecności dziecka w placówce lub rezygnacji przez Rodzica z usług świadczonych przez Niepubliczne Przedszkole „Na Górkach”. 
  • Opłaty  płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
  • Opłatę wpisową należy wpłacić w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
  • Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data wpływu kwoty czesnego na rachunek bankowy Przedszkola:

PKO Bank Polski SA 95 1020 4900 0000 8202 3251 0271